Knjiga V poslanstvu dreves
Leto izvedbe: 2011, 2014

Izdali in založili v samozaložbi Centra za zunanjo ureditev

Uredila: Jože Kos in dr. Lucija Mulej Mlakar

Organizatorka projekta: Petra Kos

Avtorji: Aleksandra Gradišek, Bogo Seme, dr. Bruno Dujič, dr. Franc Pohleven, Helena Majcen Kričaj, Janez Jarc – Žan, Jože Kos, Jože Prah, mag. Ladeja Godina Košir, Lado Jakša, Lili Mahne, Lili Vrtovec, dr. Lucija Mulej Mlakar, Magdalena Metelko, mag. Majda Potokar, Maks Sušek, dr. Manja Kitek Kuzman, Marija Imperl, Marko Pogačnik, dr. Martina Zbašnik – Senegačnik, Matej Zupančič, Mateja Sladič Vozelj, Meta Jarc, Mija Košič, Mija Štukelj ml., dr. Mojca Tercelj Otorepec, dr. Nevenka Bogataj, Petra Kos, Primož Gorjup, Rupert Gole, Špela Pavlič Kos, dr. Tea Petrin, Uroš Mlakar, Vanja Remic, Dr. Viljem Pšeničny, Mag. Violeta Bulc, dr. Vito Hazler, dr. Živa Deu

Projekt sofinancira EU.

Leto izdaje: 2011, 2014

Naklada: 2000 izvodov, ponatis 1000 izvodov

Iz recenzije knjige:
Posebnost knjige je, da združuje avtorje z različnih področij delovanja posameznikov iz vsakdanjih, strokovnih, profesionalnih in znanstvenih področij. Predstavljeni so pogledi na vlogo ohranjanja in srečevanja z naravo, gozdovi, drevesi, nekdanjo in sedanjo rabo lesa v vsakdanjem življenju ljudi. Besedila v knjigi so nanizane misli avtorjev o pomenih vloge dreves, uporabi lesa v vsakdanjikih in praznikih prebivalcev slovenskega ozemlja z dodanim seznamom drevesnih vrst, poosebljenih z obrazi v akrilnih slikah. Skupna tema vseh je človek in njegova kultura skozi naravo z glavnimi povezovalnimi sestavinami: človek - drevo - gozd - okolje. Človek v knjigi nastopa kot ključni uporabnik ali ustvarjalec svojega okolja v sozvočju z naravo prostora, v katerem živi. Močno je izpostavljena narava človeka v povezavi z gospodarjenjem z gozdovi danes in njegovimi produkti ter ravnanjem z naravnimi danostmi slovenske države v prihodnosti.

Vodilo knjige je ponovna vrnitev rabe lesa in njegove vloge tako v tradicionalnih pomenih v povezavi z dediščino stavbarstva na Slovenskem kot njegovih sodobnih rabah ter vzpostavitvi uporabe lesa v vsakdanjem načinu življenja najširšega kroga prebivalcev na Slovenskem, umetniško in rokodelsko ustvarjanje posameznikov, veščine in znanja ter prakse v zgodovini človeškega odnosa do primarnega okolja. Izbrane misli avtorjev bralca popeljejo na pot povezovanj med prebivalci, uporabniki, strokovnjaki in podjetniki na način, kjer so kolegi med seboj partnerji in ne konkurenti.

V poslanstvu dreves je torej knjiga, ki nagovarja prebivalce slovenskega ozemlja k ponovni vzpostavitvi te primarne gospodarske panoge na Slovenskem z inteligentnim gospodarjenjem tega bogatega naravnega vira. Vsebinsko se knjiga navezuje tudi na delo konservatorjev za nepremično kulturno dediščino. Ti se pri svojem delu dnevno ukvarjajo tako z obnovami stavbne dediščine kot z novogradnjami na varovanih območjih s sodelovanjem lastnikov in uporabnikov nepremične kulturne dediščine, kjer nastopa tudi ustrezna raba lesa kot gradbenega materiala preteklosti ter njegove obnove in za novodobne gradnje, ne nazadnje tudi vključevanja preverjenih modelov stavb ali vrtnih sestavin v sodobnem razvoju okolja, v katerem živimo. Pogosto je ključnega pomena prav obnova obstoječih lesenih stavb, kjer so pomembna znanja strokovnega konzerviranja, korektno sodelovanje z lastniki ali uporabniki nepremične kulturne dediščine in skupno delo z različnimi zasebnimi podjetji, ki sodelujejo tako pri obnovi kot novogradnjah tudi s področja lesarstva, tradicionalnih rokodelskih poklicev, ustreznega projektiranja in podobno. S ponovno vzpostavitvijo gospodarjenja z gozdovi in rabo lesa na Slovenskem bi lahko zagotovili ne le večje zaposlitvene možnosti gozdarskih in lesnih poznavalcev v pomenu ohranjanja poselitve na slovenskih območjih, bogatih z gozdovi in lesom, temveč bi lahko vzpostavili večje povezave in sodelovanje vseh poznavalcev lesa, konservatorjev in rokodelskih poklicev v pomenu obnove obstoječe lesene dediščine, pa tudi gradenj za prihodnost. (dr. Mojce Tercelj Otorepec)

Knjiga je zaradi velikega zanimanja pošla, zato vam je na voljo v e-obliki.