Od izvira do izliva reke Sopote
Leto izvedbe: 2011

Organizatorji projekta: Zavod za gozdove Slovenije, KTRC Radeče, Center za zunanjo ureditev d.o.o. Kot lokalni gospodarstvenik je bil Jože Kos (direktor Centra za zunanjo ureditev) pobudnik za ureditev izvira reke Sopote. Projekt je potekal v okviru svetovnega leta gozdov in sicer v sodelovanju z Jožetom Prahom (Zavodom za gozdove Slovenije) in Marijo Imperl (KTRC Radeče). Pri projektu operativne ureditve izvira so sodelovali vaščani Velike Preske in Borovaka, krajevna skupnost Polšnik, Ključavničarstvo Repovš, Steklarstvo Vidmar, Komunalno podjetje Litija (predstavnik občine).Idejno zasnovo je izdelal v sodelovanju z arhitektko Lili Vrtovec, Jože Kos.

Leto izvedbe: 2011

Predstavitev projekta:
Namen projekta je animacija lokalnih prebivalcev, ki jih je potrebno osveščati o pomembnosti gozda tudi z vidika vodnih virov in urejanja okolja in kot pomoč pri razvijanju turizma na podeželju. Posledično je stvar povezana s promocijo gospodarskih dejavnosti in predstavitvijo krajevnih skupnosti , ki se nahajajo na levem in desnem bregu reke Sopote. V nadaljevanju naj bi se skupnosti Polšnik, Dole pri Litiji, Podkum, Svibno, Jagnjenica in Radeče povezale tudi na gospodarskem področju. Skozi ta projekt se je pričelo že povezovanje podružničnih šol. Od takrat se otroci in učitelji srečajo vsako leto na eni izmed njih.

Kraj, kjer si človek, gozd in voda podajo roko
Dolina Sopote, ki se prične ob izviru reke Sopote na Veliki Preski in konča 20 kilometrov pozneje pri izlivu v reko Savo v Radečah, je izjemno pestra dolina. Je naravna ločnica treh občin, šestih krajevnih skupnosti in teritorialna meja organizacij, Lasov in razvojnih agencij. Ravno ta, naravna, kulturna in upravna ločnica lahko ponudi kakovostno združevalno moč. Dolina je obdana z gospodarskimi in varovalnimi gozdovi, ki v svojih nedrjih skrivajo prav vse funkcije oziroma vloge gozdov. Ljudje v dolini se znajo boriti za svoj kruh in obstoj in ni jim tuje delo v smislu slogana evropskega leta prostovoljnosti »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!« in slogana mednarodnega leta gozdov »Gozdovi za ljudi«. Ravno ta tema mednarodnega leta gozdov je bila glavni moto vseh dogajanj v projektu, ki smo ga v dveh mesecih skupaj z več kot petdesetimi deležniki izvedli v dolini Sopote. Z njim smo nedvomno povečali zavedanje ljudi o pomenu gozdov za človeštvo in življenje na Zemlji in navsezadnje tudi v dolini Sopote. Izhajali smo iz prepričanja, da lahko dolina Sopote postane združevalna os območja. Želimo si trajnostnega razvoja s kakovostnim in inovativnim poudarkom na okoljskem socialnem in ekonomskem stebru.

Zgodbo o uspehu smo začeli na Veliki Preski v galeriji Centra za zunanjo ureditev, hiši idej in povezovanj, z multivizijo – gozdni izvir zvoka piščali, z razstavo »V poslanstvu dreves« s 1000 piščali, z otvoritvijo obeležja ob izviru Sopote in s piknikom z vaščani Velike Preske. Sledil je pohod po dolini Sopote od izliva do izvira, kjer smo spoznavali lepote in srčnost doline, si ogledali ribogojnico ter zasadili drevo v spomin na Pavleta Kavška. V Lovskem domu na Podkumu smo izvedli lovski posvet s kulturnim programom, na Svibnem pa so se prvič srečale podružnične šole Svibno, Dole pri Litiji,Podkum in Polšnik. Izjemno doživetje je bil glasbeni projekt »Glasba v gozdu« z godalnim orkestrom Strunikat iz Radeč pri Slapu Sušjek, v Zagradu pa srečanje gasilcev in pohod od zidanice do zidanice po Ostrovrharjevih goricah.

Na posvet o trajnostnem razvoju doline Sopote smo povabili eminentne strokovnjake in se skupaj z njimi odločali o razvojnih možnostih doline, upoštevajoč trajnostna načela v vseh treh stebrih trajnosti. Polšnik je v dvorani OŠ gostil glasbeni večer s pevskimi zboriin filmom RTV Slovenije o drevesih. V Suhadolah pri domačiji Medved smo si ogledali prikaz sečnje in spravila lesa nekoč, tesanje švelerjev (pragov) in tramov ter prižig kope velikanke. Ob dnevih splavarjenja na Savi je karavana krenila po dolini Sopote vse do središča Radeč in osrednje etnološke prireditve. Eden pomembnejših dogodkov je bil tudi podpis peticije za obnovo cest Velika Preska–Radeče in Sopota–Podkum, ki so jo podpisali vsi trije župani sosednjih občin. Za zaključek smo izvedli še ministrsko gozdarski dan z obiskom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktorice direktorata za gozdarstvo, direktorja Zavoda za gozdove Slovenije in predsednika Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Dogovorili smo se, da se vsako leto župani občin Litija, Zagorje in Radeče srečajo pri izviru Sopote in da se organizira vsakoletno srečanje podružničnih šol in srečanje deležnikov doline Sopote ob svetovnem dnevu turizma na Magolniku. Skupaj se je prireditev udeležilo skoraj 3000 udeležencev. Ugotavljamo, da je dolina Sopote izjemen strokovni, družbeni in razvojni izziv, saj se v njej združujejo trije interesi – gospodarski (turizem, kmetijstvo, gozdarstvo, energija), naravovarstveni (izjemna ohranjenost okolja in narave, naravni viri (voda, tla)) in socialni interes. Zaradi izjemne upravne, strokovne in razvojne razdrobljenosti (tri občine, več razvojnih agencij, več enot Zavoda za gozdove, kmetijske svetovalne službe, služb za varstvo narave ...) je v prvi vrsti potrebno poskrbeti za združevanje interesov in najti soglasje med gospodarskimi subjekti in interesi (turizem, kmetijstvo, gozdarstvo, energija ...), stroko (ki mora sprejeti uravnotežene odločitve, ki bodo na eni strani omogočile ohranitev vrednot, zaradi katerih je dolina Sopote tako atraktivna, in prinesle določene ekonomske učinke) in lokalnim prebivalstvom.

Srečanja, druženja, sestanki in posveti so dali novo energijo institucijam in posameznikom v dolini Sopote, pa tudi širše. Spoznali smo, da je lahko edina prava pot za trajnostni razvoj tista, ki temelji na povezovanju, združevanju in medsebojnem spoštovanju, in ki vključuje znanje, vizijo, smelost in odločenost ljudi, da prispevajo za boljši jutri. Skupaj zmoremo. Projekt, ki je pustil sledi ... (Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče)

Podrobnejša predstavitev projekta