Razvojna vas Velika Preska - razvojna vizija
Leto izvedbe: 2014

Aktivnost: Delavnica študentov krajinske arhitekture

Aktivnost: Analiza prostora

Vodja projekta in investitor: Jože Kos - Mizarstvo Kos in Center za zunanjo ureditev

Izdajo zgibanke so omogočili: Center za razvoj Litija – Saša Gradišek, Mizarstvo Kos, Jože Kos s.p., Velika Preska, prof. Lojze Drašler, udia, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo: delavnica študentov krajinske arhitekture, prof. dr. Franc Pohleven, direktor Tehnološkega instituta za lesarstvo, prodekan Biotehniške fakultete v Ljubljani, doc. dr. Sašo Medved, udis, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, doc. dr. Martina Zbašnik Senegačnik, udia, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Veronika Egart, udia, spec. arh. urb.,Metaspace2, uravnotežena uporaba prostora, Saša Ropač, udika; arch.ka d.o.o., oblikovanje zgibanke – mentorstvo, prof. Milan Erič, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, prof. Lucijan Bratuš, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost.

Leto izvedbe projekta: 2004

Predstavitev projekta:
Kmetje, podjetniki in zaposleni so v zadnjih 20 letih bistveno spremenili življenje in podobo kraja Velika Preska. Večina jih danes vodi lokalno gospodarstvo. Mlajšo generacijo, ki se v glavnem danes še izobražuje, pa način razmišljanja, ideje in cilji starejših, ne zmorejo potešiti. Željni novih možnosti okušajo široko razprt svet, drugačnih vrednot, brez materialnega pomanjkanja. Za svetlo prihodnost kraja želimo skupaj z mladimi in izobraženimi na podeželju ustvariti okolje, ki poleg sodobnih in kvalitetnih bivalnih pogojev omogoča tudi celostni osebnostni razvoj. Želimo si okrepitve vaške družine in ohranjanje kulturne krajine.

Razpoložljivi naravni viri in podjetniške pobude kažejo na večje razvojne možnosti s področja gozdarstva, lesne industrije in kmetijstva. Projekt namerava vključiti večja lesna-predelovalna podjetja iz našega širšega okolja, različne strokovnjake s področja urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja, gradbeništva, energetike ter razviti študije vključevanja obnovljivih energetskih virov, pri tem pa uporabiti les kot surovino iz naše neposredne okolice. Ideja, ki jo želimo nadgraditi, je širitev vasi s skupino vzorčnih trajnostno grajenih objektov, ki bodo premišljeno navezovali na razpoložljive prostorske danosti. Zdravje in ekologija se združujeta v nove oblike bivanje, ki jih odlikujeta predvsem živost in neškodljivost na vseh nivojih. Eno takih okolij si želimo skupaj ustvariti na domačem dvorišču.

Zadovoljili naj bi prostorske potrebe za bivanje in delo razvojnih centrov in v njih različnih strokovnjakov s področja izgradnje, turizma in zdravstva. Z načrtovanimi dejavnostmi povezujemo tudi biološko pridelavo hrane, ugodne terene za različne oblike rekreacije in ne nazadnje bogato kulturno življenje vaščanov. Naravne danosti, kot so neokrnjena narava, mir, višinska lega, dobra osončenost in čudoviti razgledi predstavljajo razvojne osnove neprecenljive vrednosti. Želimo kandidirati na evropske in državne razpise za dodelitev finančnih sredstev, da bi izdelali študijo vseh naštetih možnosti, ki bi se utegnile razvijati na območju vasi Velika Preska. Projekt bo uspel le na osnovi aktivnega vključevanje in sodelovanja krajanov. Samo na ta način nam bo uspelo sooblikovati kvalitetno bivalno okolje, nove, žive dejavnosti na podeželju in poskrbeti za finančno stabilnost.